Wat is de omgevingsvergunning?

Noodbesluit omgevingsvergunning Covid-19

De Vlaamse regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen voor de omgevingsvergunningprocedures. 

Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden als zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel mogelijk stappen te zetten en beslissingen te maken. Op deze manier wilt men de aanvrager, de beroepsindiener en de burger niet te lang in het ongewisse laten en de economische stilstand niet nog erger maken. 

Kort samengevat: 

 • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart 2020 en verder gezet op 24 april 2020
 • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35+30).

 

Wat is de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vroegere vergunningen. Ze kan de volgende activiteiten omvatten:

 • stedenbouwkundige handelingen (bouwen, verbouwen, functiewijzigingen, wijzigingen van het aantal woongelegenheden, vellen van bomen, ontbossen, …);
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 of 2 (milieu);
 • verkavelen van gronden of bijstellen van een vergunde verkaveling;
 • kleinhandelsactiviteiten (winkel uitbaten of uitbreiden of assortiment wijzigen);
 • het wijzigen van vegetatie.

Wanneer een project meerdere activiteiten omvat die onlosmakelijk verbonden zijn, dan moeten deze samen aangevraagd worden in één aanvraag. Zo kunnen alle aspecten tegelijkertijd beoordeeld worden.

Of er voor je project een omgevingsvergunning nodig is hangt niet alleen af van de Vlaamse regelgeving maar ook van de lokale voorschriften en plannen (waaronder ook verkavelingsplannen). Vraag na of je een omgevingsvergunning nodig hebt bij de dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Milieu & Groen van de stad Diest. 

Deze diensten werken uitsluitend op afspraak. Je kan hier een afspraak maken. 

Je beschrijft je vraag zo uitgebreid mogelijk in het vak opmerkingen. Vermeld zeker de perceelnummers, adressen of eerder verkregen vergunningen.

Hoe uitgebreider je bent, hoe beter je geholpen kan worden.

In enkele gevallen ben je niet verplicht om te werken met een architect. Er is een lijst met werken waarvoor je geen architect nodig hebt.

Je kan ook de milieuvergunningen wegwijzer volgen om de klasse van uw ingedeelde inrichting of activiteit te bepalen.

Meer informatie

Voor alle andere inhoudelijke vragen over je project, neem je contact met dienst Ruimtelijke Ordening en/of Milieu & Groen van de stad Diest.  

Een omgevingsvergunning indienen

Een omgevingsaanvraag wordt ingediend bij het Omgevingsloket van Vlaanderen.

Het Omgevingsloket is slechts in een beperkt aantal gevallen geen verplichting, maar wij raden het wel aan. Je moet dan geen afzonderlijke aanvraagformulieren toevoegen, bespaart printkosten en kan op het Omgevingsloket de stand van uw dossier 24/24 raadplegen. De behandeling van een dossier verloopt altijd digitaal.

Kleine werken

Vaak zijn kleine werken op en rond een gebouw vrijgesteld van vergunning.
Soms heb je een vergunning nodig en in sommige andere gevallen volstaat een melding (let op, dit is ook een soort vergunning!). 

Vergunningen of meldingen kan je in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket.
Opgelet!  Ook een melding moet je aanvragen bij het Omgevingsloket. Het verbouwen of inrichten van een woning tot zorgwoning, ook zonder structurele werken, en het stopzetten van een zorgwoning is altijd meldingsplichtig.

Heb je een vergunning of melding nodig?

'Kleine werken op en rond een gebouw'

Opgelet!  Het verbouwen of inrichten van een woning tot zorgwoning, ook zonder structurele werken, en het stopzetten van een zorgwoning is altijd meldingsplichtig.

Tips bij het indienen van een omgevingsvergunning

 1. Zet op voorhand al je plannen, tekeningen, foto’s, indelingsrubrieken, … en documenten klaar volgens de richtlijnen in het normenboek, zodat je ze bij het invoeren van de aanvraag eenvoudig kan opladen. Het normenboek geeft aan welke dossierstukken verplicht zijn en aan welke vormelijke en technische vereisten ze moeten voldoen.
 2. Raadpleeg ook de lijst tot welke bevoegde overheid je dossier behoort en waar je dus bijgevolg uw aanvraag moet indienen. Als je project niet voorkomt om de Vlaamse of Provinciale lijst dan is de beoordeling van je aanvraag de bevoegdheid van de gemeente.
 3. Log in bij het omgevingsloket en hou je identiteitskaart klaar met een e-ID-kaartlezer en je pincode. Je kan ook inloggen met een token of via de app itsme.

HELPDESK

 • Bij 1700 kan je terecht voor problemen met het aanmelden bij het digitale Omgevingsloket.
 • Heb je een vraag over de toepassing of een probleem met het samenstellen van je aanvraag in het digitale loket?
 • Dan neem je contact met de helpdesk via mail of op het nummer 078 78 78 54. Dit kan elke werkdag van 8 tot 20 uur.
 • De helpdesk kan je beter helpen wanneer ze kan meekijken op uw scherm. Daarvoor kan je het gratis programma Teamviewer op je computer installeren vooraleer je de helpdesk contacteert.
 • Wil je verduidelijking over een begrip dat gebruikt wordt in het Omgevingsloket of weet je niet hoe je bepaalde regelgeving moet interpreteren? Stuur dan een mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@vlaanderen.be
 • Voor alle andere inhoudelijke vragen over je project, neem je contact met dienst Ruimtelijke Ordening en/of Milieu & Groen van de stad Diest.  Maak hier een afspraak

Contact

Ruimtelijke ordening
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Warning 11 juli gesloten