Oproep leden voor Gecoro Diest 2019-2024

2e oproep: Er werden bij de eerste oproep onvoldoende kandidaturen ingediend om alle maatschappelijke geledingen in te vullen, anderzijds werden er ook te weinig vrouwelijke kandidaten naar voor gebracht om te kunnen voldoen aan een evenwichtige man/vrouw verhouding zoals het decreet lokaal bestuur oplegt. 

De stad doet daarom een warme 2e oproep. Voornamelijk aan de verschillende verenigingen en organisaties wordt gevraagd om ook vrouwelijke kandidaten naar voor te dragen. Individuele personen en verenigingen of organisaties die kandidaten voordragen, kunnen zich kandidaat stellen tot 16 maart 2020, zoals hieronder verder omschreven.

Wat doet de Gecoro?

Ze geven advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke beleidsplannen en andere vraagstukken rond ruimtelijke ordening. 

Hoe werkt de Gecoro?

 • De Gecoro bestaat uit deskundigen en uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. 
 • Het aantal leden is vastgesteld op tien, waarvan vier deskundigen.
 • Ieder lid, behalve de voorzitter, heeft ook een plaatsvervanger.
 • De kandidaturen worden beoordeeld door de gemeenteraad. Die duidt uit de kandidaten een voorzitter, de leden, hun plaatsvervangers en een vaste secretaris aan.
 • De Gecoro wordt benoemd voor één legislatuur.
 • Ze vergadert minstens twee keer per jaar, meestal ’s avonds op een weekdag.

Klik hier voor meer informatie over de Gecoro 

Doelgroep

Wie zoeken we?

 • 7 deskundigen, waaronder 4 effectieve leden en 3 plaatsvervangers zullen worden aangesteld.

Als deskundigen worden o.a. beschouwd: architecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, landschapsarchitecten, mobiliteitsdeskundigen, deskundige milieu/duurzaamheid, deskundige sociaal-ruimtelijke planning, deskundige erfgoed, deskundige wonen, deskundige klimaat/energie.

 • 6 leden en hun 6 plaatsvervangers die een maatschappelijke geleding vertegenwoordigen.

De gemeenteraad besliste dat volgende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd worden in de Gecoro:

 • lokale economie (o.a. handel, horeca, diensten, bedrijvigheid)
 • werken (o.a. verenigingen van werkgevers / zelfstandigen)
 • landbouw
 • milieu en natuur
 • welzijn (o.a. huisvesting/wonen, gezinnen, senioren, mindervaliden)
 • cultuur en vrije tijd (o.a. sport, recreatie, jeugd, toerisme, cultuur)
 • Bij de samenstelling van de leden dient er rekening gehouden te worden met een 2/3 man-vrouwverhouding. Vandaar een warme oproep om zowel mannen als vrouwen voor te dragen. 

Voorwaarden

 • Kan je aantonen dat je inzicht hebt in ruimtelijke ordening en planning aan de hand van competenties, professionele of beleidsmatige ervaring, opleidingen, …?
 • Het je voeling met wat er leeft in Diest?
 • Ben je voldoende onafhankelijk, zowel van politiek of van drukkingsgroepen?
 • Heb je een voldoende brede kijk op dingen en laat je het algemeen belang primeren boven op het private belang?
 • Houd je rekening met lange termijnopties?
 • Ben je voldoende herkenbaar en aanvaardbaar als vertegenwoordiger van een bepaalde maatschappelijke geleding?

Procedure

Stel je kandidaat uiterlijk op 16 maart 2020 door het inschrijvingsformulier in te vullen. Een uitgebreide motivatie is hierbij vereist. 

Een kandidatuur voor een vereniging of organisatie wordt ondertekend door de voorzitter van die vereniging of organisatie. Naast ook een uitgebreide motivatiebrief van de voorgedragen kandidaat moet ook een schriftelijk akkoord van de voorgedragen kandidaat toegevoegd worden.

 

Contact

Ruimtelijke ordening
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Warning 15 augustus gesloten