Waterbeheersing

Als stad gelegen in de Demervallei heeft Diest een bewogen geschiedenis met wateroverlast. Daarom is er meer ruimte nodig voor water, zowel in de buurt van beken en rivieren, maar ook in de rioleringen en op straat.

Waar het kan, nemen we maatregelen om de buffercapaciteit te vergroten en om regenwater in de bodem te laten dringen of lokaal op te vangen. Zo beschermen we Diest tegen overstromingen en maken we de stad groener, gezonder en koeler in de zomer.

Welke maatregelen nemen we?

Met het Hemelwaterplan legt de stad haar visie vast op hoe we hemelwater ter plaatse houden en afvoer vermijden. Door het water in straten eerst op te vangen in tuinen, groendaken, wadi’s en plantenvakken vermijden we dat rioolbuizen overbelast geraken. Tegelijkertijd zorgen ontharding en infiltratie op particulier en openbaar domein ervoor dat het grondwater opnieuw wordt aangevuld.
 

Openleggen van de Demer

Door 1,5 km Demerbedding in het stadscentrum opnieuw open te leggen vergrootte de stad samen met de VMM in 2016 de buffercapaciteit voor regenwater.
 

Rioleringen

Om het rioolstelsel zo weinig mogelijk te belasten door hevige regenval, investeert Diest sinds 2007 fors in de aanleg van een gescheiden riolering. Waar dit niet kan ondersteunen we individuele waterzuivering op privédomein. Ruim 67% van de inwoners is momenteel aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie; in de komende jaren zal dat stijgen naar bijna 77%.
 

Extra controles op de Begijnebeek

De De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) plaatste bijkomende meetpunten in de bufferbekkens in de Reustraat en de Montgommerystraat. In het bufferbekken van Assent en langs de volledige loop van de beek werden ook extra voorzorgsmaatregelen genomen. VMM investeert zo verder in maatregelen tegen mogelijke wateroverlast rond de Begijnenbeek.
 

Begijnebeek Leugenbeek
 

Heraanleg van het stationsplein

Bij de vernieuwing van de stationsomgeving legt de stad ook het stationsplein opnieuw aan. We maken werk van een groener plein met ruimte voor het bufferen van regenwater.
 

Wat kan je zelf doen?

Ook in je eigen tuin of perceel kan je meer ruimte aan water geven door bijvoorbeeld je voortuin te ontharden, een tegeltuin of groendak aan te leggen, lokaal hemelwater op te vangen en te hergebruiken,…
 


Bij rioleringswerken moeten woningen verplicht afgekoppeld worden. Het afvalwater moet gescheiden worden van het regenwater. We stellen hiervoor een afkoppelingsdeskundige aan om de bewoners te begeleiden. Bij de opmaak van een afkoppelingsplan gaat men uit van het principe eerst hergebruik, dan infiltratie en daarna pas buffering. Woningen die niet op een rioleringsstelsel aangesloten worden, kunnen instappen op een individuele behandeling afvalwater (IBA).
 

Lokale opvang hemelwater

Contact

Openbaar domein
Nijverheidslaan 23 - 25
3290 Diest
België
09:00 - 15:00
14:00 - 15:00
09:00 - 12:00
14:00 - 15:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
14:00 - 15:00
09:00 - 12:30
14:00 - 15:00
Warning 26 mei gesloten
Warning 27 mei - 28 mei gesloten