Tussenkomst in verwarmingskosten - stookolie

Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Hierdoor kunnen ze een deel van de hogere energiekosten opvangen.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën.
•    Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 19 566,25 euro (verhoogd met 3.622,34 euro per persoon ten laste).
•    Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 19 556,25 euro (verhoogd met 3.622,34 euro per persoon ten laste).
•    Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
U maakt gebruik van één van volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:
•    huisbrandolie
•    verwarmingspetroleum (type c)
•    bulkpropaangas
 

Procedure

Je komt tijdens de openingsuren langs bij het onthaal van Huis 30 (OCMW). De onthaalmedewerker zal dan een dossier voor je opstarten en zorgen dat dit behandeld wordt door een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

De maatschappelijk werker zal:

 • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden
 • uw identiteitskaart vragen en een kopie van de leveringsfactuur of de leveringsbon nodig hebben
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar u gewoonlijk verblijft.

Bedrag

 • Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De toelage per huishouden is maximaal 300 euro.

Nodig

 • identiteitskaart
 • factuur van de levering
 • bankrekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden
 • als u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft
 • personen met schuldoverlast: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.
 • Indien beschikbaar: een bewijs van inkomsten (meest recente aanslagbiljet, loonfiche, attest van een ontvangen sociale uitkering,...) 

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00