Bezwaar tegen de belasting

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je bezwaar indienen.

Als belastingschuldige heb je de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen een op uw naam gevestigde belasting. Je kan pas bezwaar indienen na ontvangst van een aanslagbiljet of na betaling van de contantbelasting.

De termijn om bezwaar in te dienen is bij wet vastgelegd. Je moet bezwaar aantekenen binnen de 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag na verzending van het aanslagbiljet OF vanaf de kennisgeving van de aanslag OF vanaf de datum van de contante inning. De verzendingsdatum vind je terug bij de administratieve gegevens op het aanslagbiljet.

De termijn van 3 maanden is een vervaltermijn. Na deze termijn is een bezwaarschrift onontvankelijk en wordt het om die reden afgewezen.

Hoe indienen?

Een bezwaarschrift kan je op volgende manieren indienen:

- per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 3290 Diest

- per e-mail: te verzenden naar financien@diest.be

Inhoud van het bezwaarschrift:

  • de redenen van het bezwaar (+ bewijsstukken);
  • een kopie van het aanslagbiljet;
  • de vermelding van je naam en (eventueel nieuw) adres;
  • eventueel een volmacht ondertekend door de belastingschuldige (vb. je advocaat/boekhouder dient bezwaar in);
  • is ondertekend en gedateerd

Voor het bezwaarschrift kan je gebruikmaken van dit invulsjabloon.

Zodra wij het bezwaarschrift ontvangen hebben, ontvang je een ontvangstbewijs als bevestiging. Wens je gehoord te worden, dan word je nadien uitgenodigd voor een hoorzitting.

De beslissing over het bezwaarschrift wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen, binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift. De uitspraak van het college van burgemeester en schepenen word je per aangetekende zending meegedeeld.

Ga je niet akkoord met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, dan kan je daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze procedure wordt toegelicht bij de beslissing van het college.

Contact

Financiën
Financiële dienst
3290 Diest
België
013 35 77 15
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Warning 11 juli gesloten