Agenderingsrecht, verzoekschriften en voorstellen

Wat

Zowel de gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn moeten een beleid voeren op het vlak van betrokkenheid en de inspraak van de burgers. Hieronder wordt het recht van inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te zetten of om verzoekschriften in te dienen bij de stad of het OCMW.

 

Agenderingsrecht

 

Wie en wat?

Iedere inwoner heeft het recht eigen voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn te agenderen.

Hoe?

Dit voorstel/de vraag moet gesteund worden door 300 inwoners ouder dan 16 jaar. Uit de tekst moet het voorstel/de vraag duidelijk zijn.

Het voorstel/de vraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau (Grote Markt 1, 3290 Diest of algemeendirecteur@diest.be). Bij het voorstel worden alle nuttige stukken gevoegd die de raad kunnen voorlichten.

Verdere procedure

Voorstellen/vragen die niet tot de bevoegdheid van de stad/het OCMW behoort, zijn onontvankelijk. Het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau zal het voorstel/de vraag aan de juiste bestemmeling bezorgen.

De raad of de voorzitter van de raad beoordeelt of het voorstel/de vraag voldoet aan de vormvereisten. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd  verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

Het voorstel/de vraag wordt door de voorzitter van de raad op de agenda van de raad geagendeerd binnen een termijn van 2 maanden.

De raad beslist welk gevolg aan het voorstel/de vraag wordt gegeven binnen een termijn van 3 maanden. De raad deelt zijn beslissing mee aan de indiener van het voorstel/de vraag of, indien het voorstel/de vraag door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het voorstel/de vraag. De periode van drie maanden geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus. 

 

Verzoekschriften

 

Wie en wat?

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente of het OCMW in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten.

De organen van de gemeente zijn:

 • de gemeenteraad
 • het college van burgemeester en schepenen
 • de voorzitter van de gemeenteraad
 • de burgemeester
 • de algemeen directeur
 • elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

De organen van het OCMW zijn:

 • de raad voor maatschappelijk welzijn
 • het vast bureau
 • de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • de voorzitter van het OCMW
 • het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • de algemeen directeur
 • elk ander orgaan van het OCMW dat als overheid optreedt.

Hoe?

De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

NAAM ORGAAN
Grote Markt 1
3290 Diest

of algemeendirecteur@diest.be.

Verdere procedure?

Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk  welzijn, dan plaatst de voorzitter van de raad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende raad.

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door
het betrokken orgaan van de gemeente of het OCMW. 

Het betrokken orgaan van de gemeente of het OCMW verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. Naar analogie met artikel 2 §3 wordt de periode van drie maanden geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus.

Regelgeving

Artikel 304 van het decreet lokaal bestuur

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

Contact

Secretariaat
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 35 32 11
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
Warning 26 mei - 28 mei gesloten
Warning 6 juni gesloten